Regulamin


REGULAMIN Produkt Roku „Control Engineering Polska"

Edycja 2017

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Produkt Roku" jest wydawca czasopisma Control Engineering Polska firma Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rzymowskiego 30 lok. 413A w Warszawie.
 2. Celem Konkursu jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane w stosunku do wersji poprzedniej, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na rynku polskim w 2017 roku.
 4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu w odpowiednim terminie w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w regulaminie.


§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 6 listopada 2017 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 3. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pr.controlengineering.pl.
 4. Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty w każdej kategorii.
 5. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:

  a. Nazwę, dane teleadresowe, logo oraz opis firmy zgłaszającej produkt;
  b. Dane osoby zgłaszającej produkt;
  c. Oficjalną nazwę produktu;
  d. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
  e. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
  f. Krótki opis produktu (do 400 znaków ze spacjami);
  g. Opis produktu (do 3000 znaków łącznie ze spacjami);
  h. Jedno lub kilka zdjęć produktu jednoznacznie podpisanych.

 6. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor niezbędne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
 8. W Konkursie, poza zgłoszonymi produktami, mogą wziąć również udział produkty opisywane na łamach czasopisma Control Engineering Polska.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.


§ 3
Kategorie konkursowe

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu Control Engineering Polska ma na celu wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

  a. Bezpieczeństwo
  b. Czujniki kontaktowe
  c. Czujniki bezkontaktowe
  d. Komunikacja bezprzewodowa
  e. Komunikacja przewodowa
  f. Kontrola procesu
  g. Mobilne aplikacje
  h. Oprogramowanie
  i. Panele operatorskie
  j. PLC/PAC/IPC
  k. Roboty przemysłowe
  l. Roboty przemysłowe - Osprzęt
  m. Systemy wizyjne/ Systemy RFID
  n. Technika napędowa - Przemienniki częstotliwości
  o. Technika napędowa - Silniki

 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.


§ 4
Jury konkursowe

 

 1. Do analizy zgłoszonych produktów Organizator powołuje jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego oraz eksperci do spraw przemysłu.
 2. Do obowiązków jury konkursowego należy ocena zgłoszonych produktów według kryteriów ustalonych przez Organizatora:

  a. Innowacyjność;
  b. przydatność w praktyce;
  c. łatwość w użyciu;
  d. potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu.

 3. Wszyscy członkowie jury konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.
 4. W razie potrzeby jury konkursowe może wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji mogących mieć decydujący wpływ na wejście do ścisłego finału – głosowania czytelników.


§ 5
Etapy konkursu i zasady głosowania

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu Control Engineering Polska jest wieloetapowy.
 2. W początkowym etapie wszystkie zgłoszone w terminie produkty będą analizowane przez redakcję, która zadecyduje o produktach znajdujących się na krótkiej liście. 
 3. Niezależne jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego udzieli odpowiedzi i wraz z głosowaniem czytelników wybierze zwycięzcę w każdej kategorii.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.pr.controlengineering.pl.
 5. Głosowanie trwa od 31 stycznia do 14 lutego 2018 roku.
 6. Głosujący ma możliwość oddania głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii konkursowej.
 7. Jedna osoba może głosować tylko jeden raz na Produkt z każdej kategorii.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 9. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 10. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o.
 11. W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę punktów wynikających z sumy z oddanych głosów Czytelników oraz ocen jury.
 12. Sposób liczenia zwycięskiego produktu – 60% wartości: głosy Czytelników oraz 40% decyzja jury.
 13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, o zwycięstwie zdecyduje jury konkursowe, które ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
 14. W wyjątkowej sytuacji o zwycięstwie w poszczególnej kategorii zdecyduje jury konkursowe.


§ 6
Promocja konkursu

 

 1. Konkurs będzie promowany na łamach magazynu Control Engineering Polska, na portalu www.controlengineering.pl, w cyklicznych newsletterach oraz na imprezach branżowych, które zostały objęte patronatem medialnym przez magazyn Control Engineering Polska.
 2. Opisy wybranych zgłoszonych/kandydujących produktów będą zamieszczone w magazynie Control Engineering Polska w specjalnym dziale „Produkt Roku" - w wydaniach od września 2017 do stycznia 2018 roku według wytycznych ustalonych przez redakcję czasopisma.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji w magazynie wybranych przez siebie produktów zgłoszonych do konkursu „Produkt Roku".
 4. Produkty, które przejdą do finałowego etapu Konkursu zostaną opisane w wydaniu styczeń/luty magazynu Control Engineering Polska, który w dużej mierze będzie poświęcony Konkursowi „Produkt Roku".
 5. Firmy, których produkty biorą udział w finałowym etapie konkursu – głosowanie Czytelników, mogą wykorzystywać logo konkursu „Produkt Roku" wyłącznie do celów promocji procesu głosowania w konkursie „Produkt Roku" Control Engineering Polska.
 6. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Produkt Roku" w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.


§ 7
Nagrody

 

 1. Zwycięskie firmy będą miały prawo wykorzystywać logotyp „Produkt Roku" w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.
 2. Firmy będą miały prawo prezentowania dyplomu „Produkt Roku" podczas wszelkich imprez promocyjnych w Polsce i za granicą.


§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualne informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej: www.pr.controlengineering.pl.
 2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:

  Redakcja Control Engineering Polska
  Wydawnictwo Trade Media International
  ul. Rzymowskiego 30 lok. 413A
  02-697 Warszawa
  tel. +48 22 852 44 15
  e-mail: konkursy@trademedia.us

 3. Zgłoszenia produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Version in English


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce