Regulamin


REGULAMIN Produkt Roku „Control Engineering Polska"

Edycja 2017

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Produkt Roku" jest wydawca czasopisma Control Engineering Polska firma Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Koszykowa 6 w Warszawie.
 2. Celem Konkursu jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane w stosunku do wersji poprzedniej, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na rynku polskim w 2017 roku.
 4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu w odpowiednim terminie w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w regulaminie.


§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 25 listopada 2017 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 3. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pr.controlengineering.pl.
 4. Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty w każdej kategorii.
 5. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:

  a. Nazwę, dane teleadresowe, logo oraz opis firmy zgłaszającej produkt;
  b. Dane osoby zgłaszającej produkt;
  c. Oficjalną nazwę produktu;
  d. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
  e. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
  f. Krótki opis produktu (do 400 znaków ze spacjami);
  g. Opis produktu (do 3000 znaków łącznie ze spacjami);
  h. Jedno lub kilka zdjęć produktu jednoznacznie podpisanych.

 6. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor niezbędne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
 8. W Konkursie, poza zgłoszonymi produktami, mogą wziąć również udział produkty opisywane na łamach czasopisma Control Engineering Polska.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.


§ 3
Kategorie konkursowe

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu Control Engineering Polska ma na celu wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

  a. Bezpieczeństwo
  b. Czujniki kontaktowe
  c. Czujniki bezkontaktowe
  d. Komunikacja bezprzewodowa
  e. Komunikacja przewodowa
  f. Kontrola procesu
  g. Mobilne aplikacje
  h. Oprogramowanie
  i. Panele operatorskie
  j. PLC/PAC/IPC
  k. Roboty przemysłowe
  l. Roboty przemysłowe - Osprzęt
  m. Systemy wizyjne/ Systemy RFID
  n. Technika napędowa - Przemienniki częstotliwości
  o. Technika napędowa - Silniki

 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.


§ 4
Jury konkursowe

 

 1. Do analizy zgłoszonych produktów Organizator powołuje jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego oraz eksperci do spraw przemysłu.
 2. Do obowiązków jury konkursowego należy ocena zgłoszonych produktów według kryteriów ustalonych przez Organizatora:

  a. Innowacyjność;
  b. przydatność w praktyce;
  c. łatwość w użyciu;
  d. potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu.

 3. Wszyscy członkowie jury konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.
 4. W razie potrzeby jury konkursowe może wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji mogących mieć decydujący wpływ na wejście do ścisłego finału – głosowania czytelników.


§ 5
Etapy konkursu i zasady głosowania

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu Control Engineering Polska jest wieloetapowy.
 2. W początkowym etapie wszystkie zgłoszone w terminie produkty będą analizowane przez niezależne jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wybiorą oni 3-5 produktów z każdej kategorii, które awansują do ścisłego finału – głosowania czytelników.
 3. Jury konkursowe analizuje i ocenia zgłoszone produkty na posiedzeniu tajnym.
 4. W kolejnym etapie Konkursu o zwycięstwie decydują Czytelnicy Control Engineering Polska.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.pr.controlengineering.pl.
 6. Głosowanie trwa od 17 stycznia do 9 lutego 2018 roku.
 7. Głosujący ma możliwość oddania głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii konkursowej.
 8. Jedna osoba może głosować tylko jeden raz na Produkt z każdej kategorii.
 9. W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę punktów wynikających z sumy z oddanych głosów Czytelników oraz ocen jury.
 10. Sposób liczenia zwycięskiego produktu – 60% wartości: głosy Czytelników oraz 40% decyzja jury.
 11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, o zwycięstwie zdecyduje jury konkursowe, które ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
 12. W wyjątkowej sytuacji o zwycięstwie w poszczególnej kategorii zdecyduje jury konkursowe.


§ 6
Promocja konkursu

 

 1. Konkurs będzie promowany na łamach magazynu Control Engineering Polska, na portalu www.controlengineering.pl, w cyklicznych newsletterach oraz na imprezach branżowych, które zostały objęte patronatem medialnym przez magazyn Control Engineering Polska.
 2. Opisy wybranych zgłoszonych/kandydujących produktów będą zamieszczone w magazynie Control Engineering Polska w specjalnym dziale „Produkt Roku" - w wydaniach od września 2017 do stycznia 2018 roku według wytycznych ustalonych przez redakcję czasopisma.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji w magazynie wybranych przez siebie produktów zgłoszonych do konkursu „Produkt Roku".
 4. Produkty, które przejdą do finałowego etapu Konkursu zostaną opisane w wydaniu styczeń/luty magazynu Control Engineering Polska, który w dużej mierze będzie poświęcony Konkursowi „Produkt Roku".
 5. Firmy, których produkty biorą udział w finałowym etapie konkursu – głosowanie Czytelników, mogą wykorzystywać logo konkursu „Produkt Roku" wyłącznie do celów promocji procesu głosowania w konkursie „Produkt Roku" Control Engineering Polska.
 6. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Produkt Roku" w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.


§ 7
Nagrody

 

 1. Zwycięskie firmy będą miały prawo wykorzystywać logotyp „Produkt Roku" w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.
 2. Firmy będą miały prawo prezentowania dyplomu „Produkt Roku" podczas wszelkich imprez promocyjnych w Polsce i za granicą.


§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualne informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej: www.pr.controlengineering.pl.
 2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:

  Redakcja Control Engineering Polska
  Wydawnictwo Trade Media International
  ul. Koszykowa 6
  00-654 Warszawa
  tel. +48 22 852 44 15
  e-mail: konkursy@trademedia.us

 3. Zgłoszenia produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Version in English


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce